Zásady ochrany osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů zákazníků, návštěvníků webu a obchodních partnerů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb. Tyto zásady ochrany osobních údajů se uplatní na jakékoliv zpracování osobních údajů bez ohledu na formu nebo způsob, kterým jsou osobní údaje zpracovávány.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků identity této fyzické osoby.
  2. Správcem osobních údajů sdělených z Vaší strany v souvislosti se vzájemnou obchodní spoluprací je společnost OLAINFARM GROUP CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO: 06367640, se sídlem V olšinách 2300/75, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281032. Správcem některých osobních údajů získaných v souvislosti s užíváním našich webových stránek je společnost „SILVANOLS“ Ltd., jak je blíže uvedeno v ustanovení článku IV. těchto Zásad.
  3. V případě zájmu nás můžete kontaktovat písemností zaslanou na adresu sídla naší společnosti nebo prostřednictvím následujících kontaktních údajů: e-mail: info(@)mujsilvanols.cz
 2. ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
  1. Osobní údaje obchodních partnerů, získané při navázání vzájemného kontaktu nebo v souvislosti s uzavřením smlouvy a plněním souvisejících smluvních povinností, a osobní údaje zákazníka, sdělené při vzájemné komunikaci, např. prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách umístěných na internetové adrese cz.silvanols.com (dále jen „web“) nebo v souvislosti s přihlášením k odběru newsletteru, zpracováváme způsobem specifikovaným v ustanovení tohoto článku. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění konkrétního účelu zpracování v každém individuálním případě.
  2. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:
   • plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy;
   • plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů);
   • oprávněný zájem ve vztahu k ochraně a vymáhání našich práv nebo nároků, oprávněný zájem ve vztahu ke zpracování osobních údajů subjektů údajů pro interní účely v rámci skupiny OLAINFARM GROUP specifikované v ustanovení odst. 7. tohoto článku;
   • Váš souhlas se zpracováním e-mailové adresy pro zasílání newsletteru, pokud jste se přihlásili k jeho odběru.
  3. Osobními údaji, které zpracováváme na právním základě specifikovaném v ustanovení odst. 2. písm. a. tohoto článku, jsou:
   • Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ, jedná-li se o právnickou osobu, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);
   • Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě právnické osoby může být osobním údajem e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby);
   • Platební údaje (číslo bankovního účtu);
   • Údaje o poskytnutém plnění (údaje o platbách, fakturaci, předmětu plnění, objemu a struktuře dodávek).
  4. Osobními údaji, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. b. tohoto článku, jsou:
   • Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ, jedná-li se o právnickou osobu, pak jméno a příjmení kontaktní osoby)
   • Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě právnické osoby může být osobním údajem e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby);
   • Platební údaje (číslo bankovního účtu, údaje o provedených platbách a vystavených daňových dokladech);
   • Údaje o poskytnutém plnění (údaje o platbách, fakturaci, předmětu plnění, objemu a struktuře dodávek).
  5. Vaše osobní údaje v rozsahu dle ustanovení odst. 3. písm. a. – d. tohoto článku můžeme rovněž zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu v souvislosti s ochranou a vymáháním našich práv a případných nároků.
  6. Vaši e-mailovou adresu uchováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. d. tohoto článku na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat e-mailem zaslaným na adresu info(@)mujsilvanols.cz, případně využitím volby k odhlášení ze zasílání newsletteru, která je obsažena v každém zaslaném e-mailu. Pro tyto účely zpracováváme Vaši e-mailovou adresu po dobu nejvýše pěti (5) let nebo do odvolání Vašeho souhlasu; před uplynutím specifikované doby Vám zašleme e-mail umožňující udělení souhlasu na další období. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním.
  7. V souvislosti s údržbou našeho webu a počítačového systému může mít k Vašim osobním údajům přístup poskytovatel hostingu a IT služeb. Vaše osobní údaje mohou být předány našemu poskytovateli účetních a daňových služeb. V souvislosti s vymáháním našich případných nároků nebo ochranou našich práv mohou být osobní údaje dále předány poskytovateli právních služeb. Vaše osobní údaje současně mohou být předávány v rámci skupiny společností OLAINFARM GROUP, jejíž součástí je i naše společnost, pro interní administrativní účely a pro účely prevence střetu zájmů. Osobní údaje mohou být předány příslušným správním orgánům na základě zákona. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předány mezinárodní organizaci; případné předání do třetí země může být provedeno výhradně v souladu s GDPR.
  8. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř (4) let od ukončení příslušné smlouvy pro zajištění plnění našich smluvních povinností a z titulu oprávněného zájmu na ochraně a vymáhání našich případných nároků (jedná se o lhůtu stanovenou rozhodnutím správce), nestanoví-li obecně závazný právní předpis povinnost archivace po delší dobu nebo není-li potřeba delší archivace založena na našem oprávněném zájmu (např. v průběhu soudního řízení). Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let. Osobní údaje (jméno a příjmení, e-mailová adresa) sdělené prostřednictvím kontaktního formuláře na webu budou odstraněny bez zbytečného odkladu po skončení vzájemné komunikace, nebude-li pro jejich zpracování existovat jiný právní základ (např. oprávněný zájem správce). Archivační lhůty vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů, případně z rozhodnutí správce, nejsou-li stanoveny právními předpisy. Při zpracování osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 3. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
  1. Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Uvedené informace Vám poskytujeme primárně prostřednictvím tohoto sdělení.
  2. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména, změna adresy pobytu), máte právo žádat, abychom příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili.
  3. V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže:
   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
   • odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány;
   • vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany;
   • došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů, nebo
   • musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.
  4. Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že:
   • popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
   • došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování;
   • došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
  5. Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.
  6. Některé osobní údaje (Vaše identifikační a kontaktní údaje) od Vás potřebujeme ke splnění smlouvy. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů nezbytných pro řádnou identifikaci smluvní strany, případně stanovení kontaktních osob, však není možné s námi navázat smluvní spolupráci.
 4. VYUŽITÍ COOKIES A ANALYTICKÝCH SLUŽEB
  1. Provozovatelem webu a správcem souvisejících osobních údajů, které jsou specifikovány v ustanovení tohoto článku, je společnost „SILVANOLS“ Ltd., reg. č. 40003233170, se sídlem Kurbada Street 2A, Riga, LV-1009, Lotyšsko, která je součástí skupiny OLAINFARM GROUP stejně jako naše společnost.
  2. Správce může na webu užívat tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení. Více informací ohledně používaných cookies naleznete např. zde. Cookies jsou soubory, které umožňují webu uchovat informace týkající se prohlížení webu na Vašem zařízení (např. počet přístupů na stránku, údaj o prohlédnutých stránkách apod.).
  3. Osobní údaje návštěvníků webu může správce zpracovávat v rozsahu údajů o aktivitě na portálu (údaj o druhu používaného zařízení, IP adrese, operačním systému, Vašem prohlížeči, způsobu a době prohlížení příslušných stránek) z titulu oprávněného zájmu na zlepšování prezentace a optimalizaci webu pro co nejširší okruh zařízení, případně též přizpůsobení nabídek a reklamy Vašim preferencím.
  4. Právním důvodem pro zpracování Vaší e-mailové adresy ze strany správce specifikovaného v ustanovení odst. 1. tohoto článku za účelem zasílání newsletteru je Váš výslovný souhlas, který lze kdykoliv odvolat. Souhlas lze odvolat e-mailem zaslaným na adresu info(@)mujsilvanols.cz, případně využitím volby k odhlášení ze zasílání newsletteru, která je obsažena v každém zaslaném e-mailu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Vaši e-mailovou adresu zpracovává správce po dobu nejvýše pěti (5) let nebo do odvolání Vašeho souhlasu; před uplynutím specifikované doby Vám zašleme e-mail umožňující udělení souhlasu na další období. Vaše e-mailová adresa je pro zasílání newsletteru ze strany správce předána naší společnosti, která pro uvedený účel vystupuje jako samostatný správce osobních údajů. Bližší informace naleznete v ustanovení čl. II. odst. 6. těchto Zásad.
  5. Některé soubory cookies jsou smazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem zařízení a umožňují správci rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě webu (trvalé soubory cookies).
  6. Seznam různých druhů souborů cookies, které mohou být použity na našem webu, je uveden níže. Jsou-li prostřednictvím užití souborů cookies získány osobní údaje, jsou zpracovávány způsobem specifikovaným v této informaci.
   • Nezbytné cookies – potřebné ke správnému fungování webu a užívání nabízených funkcí. Bez nezbytných souborů cookies nemusí být některé či všechny funkce webu k dispozici (např. relační cookies, rozložení zátěže, ID uživatele, bezpečnostní cookies);
   • Preferenční cookies – shromažďují informace o Vašich volbách a preferencích a umožňují správci zapamatovat si jazyk či jiné lokální nastavení a podle toho přizpůsobit web (např. jazyk, místo, referenční stránky, poslední návštěva a činnost, historie stránek);
   • Sledovací cookies pro sociální sítě – používají se pro účely analýzy dat k tržním průzkumům;
   • Analytické cookies – shromažďují informace o způsobu využívání webu uživatelem, a umožňují správci zlepšovat jejich fungování (například nejčastěji navštěvované záložky, případné problémy uživatelů při práci s webem apod.); umožňují poznat obecné vzorce užívání webu, nikoliv způsob, jakým jej užívá konkrétní osoba;
   • Marketingové cookies – získávají informace o tom, kolik uživatelů vidělo určitou reklamu nebo kolik jich reklamu zhlédlo opakovaně apod.
  7. Ve svém internetovém prohlížeči si můžete nastavit pravidla používání cookies – obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo jejich přijetí vyloučit, a to jak pro konkrétní případy, tak obecně. Neakceptování souborů cookies může omezit funkčnost webu.
  8. Na webu využívá správce službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. Google Analytics používá cookies. Pro uvedený účel je však Vaše IP adresa anonymizována plně v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů. Služba Google Analytics zajišťuje správci informace k vyhodnocení užívání webu ze strany uživatelů a k případnému zlepšení webového prostředí. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; v takovém případě však nemusí být plně dostupné všechny funkce portálu. Užívání služby Google Analytics můžete zablokovat například za využití následující odkazu, jehož prostřednictvím si do svého zařízení uložíte tzv. Opt-Out-Cookies internetového prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
  9. Při zpracování osobních údajů ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

OLAINFARM GROUP CZECH REPUBLIC s.r.o.

Back to top